Валерий Хатюшин


 • Исп. Валерий Хатюшин
  Стихи Николая Рубцова • Исп. Валерий Хатюшин
  Стихи Николая Рубцова

 • Романс "Вьюга"
  Исп. Валерий Хатюшин
  Стихи и музыка Валерия Хатюшина

 •  

  Романс на стихи Татьяны Глушковой
  Исп. Валерий Хатюшин • Исп. Валерий Хатюшин
  Стихи Николая Рубцова